Tin tức & Sự kiện

Công ty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng (tiền thân là cty TNHH Mỹ thuật và Xây Dựng An Phùng) tên tắt là APAC

Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

 Phụ lục

KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg

 ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

____________

 

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM qua phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo,...

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quý I/2017 đến Quý IV/2020

II

Xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng BIM, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành có liên quan

Quý I/2017 đến Quý IV/2019

III

Xây dựng các hướng dẫn về BIM

 

Quý I/2017 đến Quý II/2019

1

Biên soạn tài liệu hướng dẫn về BIM

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, chủ đầu tư, cơ sở nghiên cứu có liên quan

Quý I/2017 đến Quý II/2019

2

Đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, theo dõi tình hình thực hiện các dự án BIM, đào tạo thí điểm về BIM

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý I/2017 đến Quý IV/2018

IV

Xây dựng chương trình khung cho việc đào tạo các kiến thức về BIM và triển khai thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, một số Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn trong quá trình triển khai

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn

Quý I/2017 đến Quý I/2019

V

Thực hiện việc áp dụng BIM trong thiết kế thi công, quản lý dự án cho tối thiểu 20 công trình xây dựng mới; trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho tối thiểu 10 công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây lắp

Quý III/2017 đến Quý IV/2020

VI

Tổ chức đánh giá cụ thể tình hình áp dụng BIM cho một số loại công trình xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ

- Chủ trì: Bộ Xây dựng

- Phối hợp: Các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý I/2018 đến Quý IV/2020


Đọc full: Here

 
tag

Chuyên mục liên quan